Způsoby vedení přijímacího pohovoru s kandidáty 1

5.2.2015

Pohovor je nejpoužívanější, a je-li dobře připraven i prováděn, pak i nejlepší metodou výběru pracovníků. Úkolem je zjistit prostřednictvím pohovoru dodatečné informace o uchazeči, jeho očekáváních a pracovních cílech, posoudit jeho osobnost a povahové rysy. Na základě získaných informací pak zhodnotíte,  zda se jedná o vhodnou osobu na obsazovanou pozici.

Jiný úhel pohledu, pohovor vnímá   jako možnost poskytnutí  informací o firmě a nabízeném pracovním místě.  Existuje mnoho typů pohovorů, proto je na místě zvážit,  který z nich je vhodný pro vaši řešenou pozici.

Pohovory můžeme dělit podle několika hledisek:

 

Pohovor podle počtu zúčastněných osob

Pohovor mezi čtyřma očima (1+1)

Výhody

 • Snadná domluva na datu a místě konání.
 • Uvolněnější atmosféra.
 • Snadnější kontroluja průběh pohovoru.

Nevýhody

 • Jednoznačná nevýhoda jednoho posuzovatele (ovlivněnost osobními sympatiemi či antipatiemi, neschopnost se rozhodnout zda je uchazeč vhodný či ne, manipulovatelnost posuzovatele).
 • Je obtížné dělat si při pohovoru poznámky aniž by to narušilo jeho plynulost.
 • Pokud nemáte dostatečné zkušenosti, můžete se cítit nejistě až nepříjemně.

 

Pohovor před panelem posuzovatelů

Panel posuzovatelů představuje skupinu osob, v menší firmě většinou složenou z majitele či nejvyššího vedení, bezprostředního nadřízeného potenciálního uchazeče, případně experta na danou oblast. U osob na vedoucích pozicích je vhodné přizvat i psychologa.

Výhody

 • Přesnější, spravedlivější a méně subjektivní posuzování uchazeče.
 • Snadněji si děláte poznámky.
 • Tíha rozhodnutí není jen na vás, ale je rozdělena mezi všechny posuzovatele.
 • Máte více času pro vnímání detailů ve chvílích, kdy se dotazují ostatní.
 • Máte možnost připravit si otázky.

Nevýhody

 • Uchazečů může být více.
 • S organizací máte více práce vzhledem k většímu počtu osob.
 • Musíte si připravit scénář,  aby nedocházelo ke sporům mezi členy panelu.

 

Postupný pohovor

Jde o několik po sobě jdoucích pohovorů mezi čtyřma očima. Všichni posuzovatelé se následně setkají a konzultují své poznatky.

Výhody

 • Organizací pohovoru strávíte méně času.

Nevýhody

 • Časová náročnost, únava uchazeče.
 • Hrozí neshoda posuzovatelů v hodnocení, čeká vás obtížnější rozhodnutí o vhodnosti kandidáta.
 
 

Pohovor podle strukturovanosti

Formální strukturovaný pohovor

Pohovor je plánovaný, řízený a kontrolovaný tak, aby jste dosáhli hlavního hlavního cíle – získání věrohodných a pokud možno komplexních informací o potenciálním kandidátovi.

Pro tento typ pohovoru si předem připravte seznam otázek, včetně jejich pořadí. Odpovědi pečlivě sledujte a zaznamenávejte. Všem uchazečům pokládejte stejné otázky a to ve stejném pořadí. Každé otázce věnujte stejný čas. Vyhodnocení provádějte za pomocí předem připravených modelových odpovědí.

Výhody

 • Díky naplánovaným otázkám zjistíte všechny potřebné informace.

Nevýhody

 • Nezjistíte osobní chrakteristiky uchazeče.
 • Pohovor může působit stroze a neosobně.

 

Formální nestrukturovaný pohovor 

Tento pohovor trvá přibližně půl hodiny. Nedefinujte obsah otázek. Užívejte spíše otevřené otázky. Směr rozhovoru vyplyne z okamžité situace, která při rozhovoru vznikne. Přestože nemáte určený přesný průběh pohovoru, vždy zachovejte jeho formálnost a serióznost. 

Výhody

 • Můžete reagovat na odpovědi uchazeče a získat hlubší a konkrétní informace.

Nevýhody

 • Je obtížnější dělat si přesné poznámky.
 • Při více kandidátech získáte mnoho odlišných informací a vaše rozhodnutí nemusí být adekvátní.
 • Opomenete některé důležité oblasti otázek. 

Neformální nestrukturovaný pohovor

Pod neformálním nestrukturovaným pohovorem si můžete představit příjemné uvolněné popovídání. Využívají ho spíše malé podniky s malým kolektivem a domáckou atmosférou. Rozhovor začínejte  všeobecnými otázkami, které kandidát bez větších problémů zodpoví. Uchazeče povzbuďte, ať se ptá na vše, co ho zajímá.

Výhody

 • V malých kolektivech rozpoznáte, zda člověk „zapadne“

Nevýhody

 • Vzhledem k absenci připravených otázek půjde spíše o „dobrý dojem“.

 

Polostrukturovaný pohovor

Jedná se o nejčastěji využívaný typ pohovoru. Předem si stanovte otázky a strukturu pohovoru. V průběhu pohovoru reagujte na obsah odpovědí a doptávejte se na to, co vás zajímá. Tato metoda vám umožní získat informace, které potřebujete vědět, rozpoznat některé charakterové vlastnosti uchazeče a zjistit, jak reaguje na nepřipravené dotazování.

Výhody

 • Získáte odpovědi na všechny potřebné otázky.
 • Poznáte osobní charakteristiky uchazeče.

Nevýhody

 • Pohovor je časově náročnější.  

 

Způsoby vedení přijímacího pohovoru s kandidáty 2 (dle specifických otázek)

pokračování

 

Potřebujete pomocnou ruku při náboru? Napište nám.

Zanechte kontaktní údaje a návrh termínu setkání. Do 24 hodin vás budeme kontaktovat.

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779