Prohlášení o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti APROFES,s.r.o.

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů

Společnost APROFES,s.r.o., Kounicova 284/39, 602 00 Brno, IČ: 26887444 (dále jen APROFES), zpracovává jako správce osobní údaje fyzických osob při poskytování svých služeb v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) účinnou od 25. 5. 2018 a platnou legislativou ČR. Níže proto uvádíme zásady a právní důvody zpracování osobních údajů. K jakým účelům a jak dlouho APROFES tyto osobní údaje zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

  Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt osobních údajů - fyzická osoba (zákazník, dodavatel, zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, inzerent apod.) APROFES poskytla, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s APROFES, nebo které APROFES shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 2. Zdroje osobních údajů

  • přímo od fyzické osoby v rámci uzavření smlouvy, objednávky a poptávky na služby, jednání apod.
  • inzertní služba na personálním webu
 3. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

  • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci fyzické osoby (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresa odběrného místa)
  • údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
  • ekonomické údaje (např. bankovní spojení – číslo účtu)
  • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (např. splnění kvalifikačních předpokladů pro danou pracovní pozici)
  • zákonem požadované osobní údaje
 4. Účel zpracování osobních údajů

  Osobní údaje fyzických osob APROFES zpracovává z následujících důvodů:
         a) plnění smlouvy (objednávky), kterou klient s APROFES uzavřel, především z důvodu poskytování objednaných personálních služeb
         b) zákonná povinnost (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a spisové službě)
         c) oprávněný zájem správce (vymáhání neuhrazených pohledávek, zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv APROFES)
         d) přímý marketing (zasílání informací o službách APROFES) vůči zákazníkům
         e) souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání
  S ohledem na tyto účely APROFES zpracovává pouze osobní údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě (objednávce) nebo které získá od fyzické osoby v průběhu plnění smlouvy, objednávky (viz předchozí bod 3. Kategorie osobních údajů). Zpracování osobních údajů fyzické osoby pro účely plnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění ze strany APROFES.

 5. Potřebuje APROFES ke zpracování osobních údajů souhlas fyzické osoby?

  APROFES zpracovává osobní údaje dle předchozího bodu 4. písm. a) až d) pouze v režimech, k nimž souhlas fyzické osoby nepotřebuje. Pouze dle bodu 4 písm. e) potřebuje souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče za účelem zprostředkování vhodného zaměstnání.

 6. Jak dlouho APROFES osobní údaje zpracovává?

  Osobní údaje fyzických osob APROFES zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu. Po ukončení smlouvy APROFES uchovává osobní údaje dál, pokud má takovou povinnost z nějakého právního předpisu. V současné době to může být až 10 let od ukončení smluvního vztahu. Dalším důvodem uchovávání osobních údajů může být právní nárok APROFES z důvodu evidence a vymáhání neuhrazené částky za poskytnuté služby. V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů uchazeče o vhodné zaměstnání se osobní údaje uchovávají 24 kalendářních měsíců. Po uplynutí této doby budou osobní údaje vymazány, pokud uchazeč nedá APROFES nový souhlas.

 7. Způsob zpracování osobních údajů

  APROFES zpracovává osobní údaje ručně, žádná fyzická osoba není předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro fyzickou osobu jakékoli právní účinky nebo by se jí mohlo obdobným způsobem dotýkat.

  APROFES v současné době používá cookies na svých internetových stránkách, aby mohla zatraktivnit a zlepšit svůj web. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítači návštěvníka webu, ale neobsahuji žádné viry, ani nemohou způsobit žádnou škodu.

 8. Kategorie příjemců osobních údajů

  APROFES při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá i služby jiných dodavatelů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané APROFES, mají postavení tzv. zpracovatelů osobních údajů. Zpracovatel v takovém případě zpracovává osobní údaje dle pokynů APROFES a nesmí je využít jinak. APROFES takového dodavatele pečlivě vybírá a s každým zpracovatelem uzavírá zpracovatelskou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou pro zpracovatele stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

  APROFES má také zákonnou povinnost v určitých případech poskytovat osobní údaje státním orgánům. APROFES nepředává osobní údaje mimo území EU.

 9. Práva fyzických osob – subjektů osobních údajů

  Každý subjekt osobních údajů má právo na informace o zpracování osobních údajů. APROFES tyto informace shrnula do tohoto „Prohlášení“. Pokud v tomto „Prohlášení“ nenaleznete, co jste hledali, kontaktujte naši společnost: brno@aprofes.cz,nebo praha@aprofes.cz nebo na adrese sídla, tedy APROFES, s.r.o., Kounicova 39, 602 00 BRNO.

  Dle nařízení GDPR má subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro APROFES identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či výmaz - subjekt osobních údajů má právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování, zároveň má právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů, pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, má právo na jejich výmaz
  • právo vznést námitku - námitku má možnost subjekt vznést kdykoliv, když se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy, APROFES v případě oprávněnosti námitky má povinnost zpracování osobních údajů ukončit
  • právo na přenositelnost údajů - pokud APROFES subjekt požádá, aby jeho osobní údaje předala jinému správci, udělá tak v rozsahu, v jakém o to subjekt požádá
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů - kdykoli může subjekt podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz
  • právo na omezení zpracování - v případě, že jsou zpracovávané údaje subjektu nepřesné, omezí APROFES jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění, zpracování APROFES omezí také po dobu, po kterou prověřuje, že vznesená námitka je legitimní
  • právo na oznámenío porušení zabezpečení osobních údajů - toto právo spočívá v povinnosti APROFES oznámit subjektu v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení osobních údajů subjektu, z nějž vyplyne vysoké riziko pro práva a svobody dotčené fyzické osoby

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779